همیاری

کمک مالی به هلما

کمک مالی جهت خرید اقلام خانه اعم از روغن، برنج، گوشت ، مرغ و سایر وسایل مورد نیاز...

تاکنونهدف
0400.000